4. E-mailová adresa študenta FRI

má všeobecný tvar
Meno.Priezvisko@st.fri.uniza.sk,

kde Meno a Priezvisko je nahradené konkrétnym krstným menom a priezviskom študenta. Obidve sa píšu počiatočným veľkým písmenom.

Na fakulte je niekoľko dvojíc študentov, ktorí sú menovcami, t.j. majú rovnaké meno a priezvisko. Jednému z nich (alebo obidvom) sa za priezvisko doplní rozlišovací znak (resp. rozlišovacie znaky) z loginu do domény FRI, napr. Meno.PriezviskoM@st.fri.uniza.sk, resp. Meno.PriezviskoXX@st.fri.uniza.sk, kde písmeno M je obvykle nahradené prvým písmenom krstného mena a znaky XX predstavujú dve číslice - 00, 01 apod. Svoju presnú e-mailovú adresu študent získa pri prihlásení sa na stroj st.fri.uniza.sk službou SSH, napr. Windows klientom putty, kde je mailserver študentov FRI označený ako Mail/WWW server studentov FRI.

Vlastnú e-mailovú adresu alebo adresu iného študenta je možné si zistiť aj na WWW serveri fakulty http://www.fri.uniza.sk v časti Kontakty - Zoznam študentov alebo priamo vyvolaním vyhľadávacieho formulára  http://www.fri.uniza.sk/osoby/ziaci, kde sa zadá priezvisko. Tu uvedenú adresu si môže každý študent zmeniť po prihlásení sa do Intranetu kliknutím na odkaz Zmeniť môj profil. Pozor - zmena sa vykoná len v databázi, nespôsobí automaticky presmerovanie pošty z pôvodnej adresy na novú.

Presmerovanie pošty
Každý študent si môže poštu doručovanú na stroj st.fri.uniza.sk presmerovať na inú adresu. K tomu bol vytvorený skript pp (presmerovanie pošty), ktorý sa vyvoláva z príkazového riadku systému svojim menom. Je to interaktívny skript, kde sa zadáva len nová e-mailová adresa, na ktorú sa bude všetka pošta doručená študentovi posielať. Nebude sa teda ukladať na stroji st.fri.uniza.sk. Vzhľadom na rôzne možnosti presmerovania sa nevykonáva žiadná syntaktická kontrola novej adresy. Ukážka činnosti skriptu je na tejto stránke.
Študenti, ktorí ovladajú prácu v systéme Linux, si môžu poštu presmerovať sami vytvorením súboru .forward vo svojom domácom adresári. Upozorňujem, že meno súboru je nutné bezpodmienečne dodržať. Musí začínať bodkou, za ktorou bez medzery nasleduje 7 znakov - len malé písmená. Do súboru je možné napísat hociktorý správny spôsob presmerovania pošty, nielen jednu e-mailovú adresu ako to umožňuje skript pp.

Formát elektronickej pošty
Pošta na študentskom serveri sa ukladá v novšom formáte Maildir, čiže všetky správy sa ukladajú do domáceho adresára užívateľa a to do podadresára Maildir. Plná cesta k pošte potom je /home/LOGIN/Maildir, kde LOGIN je pre každého užívateľa nahradený jeho prihlasovacím menom. V adresári Maildir nič ručne nemeňte !!!
Pre došlú poštu sú určené tri podadresáre
a pre každú poštovú schránku užívateľom vytvorenú ďalší podadresár s menom začínajúcim bodkou. V ňom sú opäť tri podaresáre cur, new a tmp. Napr. prečítané a odložené správy o Linuxe sú v adresároch
      Maildir/.Linux/cur
      Maildir/.Linux/new
      Maildir/.Linux/tmp

Podadresár tmp používa systém ako pracovný pri prijímaní, resp. pri premiestňovaní správy, podadresár new je určený pre uloženie nových, ešte nečítaných správ a podadresár cur [current] pre prečítané správy.