3. Obmedzenia

Vzhľadom na diskovú kapacitu sú pre elektronickú poštu a domáci adresár užívateľa nastavené tieto obmedzenia:

Elektronická pošta
Pri prekročení týchto limitov je poštová správa odmietnutá, o čom je informovaný jej odosieľateľ.

Domáci adresár užívateľa
je určený k uloženiu
Pošta sa ukladá do adresára Maildir a pre WWW stránky je určený adresár public_html.
Pre domáci adresár užívateľa sú nastavené tieto obmedzenia:
O aktuálnej veľkosti domáceho adresára a o aktuálnom počte zapísaných súborov je užívateľ infomovaný pri svojom prihlásení sa do systému. Pri prekročení veľkosti domáceho adresára 237,5 MB alebo po zapísaní viacej ako 14250 súborov je na to upozornený hlásením:
	******************* U p o z o r n e n i e **************************
* Blizite sa k maximalnej velkosti domaceho adresara (250MB) *
* alebo k maximalnemu dovolenemu poctu zapisanych suborov (15000). *
* V y m a z t e z b y t o c n e s u b o r y ! ! ! *
********************************************************************
Ak veľkosť užívateľovho domáceho adresára prekročí 250MB alebo počet zapísaných súborov prekočí 15000, systém odmietne ukladať jeho ďalšie súbory. Neskoršie prihlásenie bude užívateľovi umožnené, ale nebude môcť nič ukladať do svojho adresára, bude môcť len mazať súbory a adresáre, pokiaľ neklesne velkosť adresára pod 237,5 MB a počet zapísaných súborov pod hodnotu 14250.

V priebehu práce v systému Linux je možné si uvedené obmedzenia kontrolovať príkazom quota bez parametra. Každý užívateľ dostane výpis podobný nasledujúcemu:
st:~$ quota
Disk quotas for user LOGIN (uid UID):
Filesystem blocks quota limit grace files quota limit grace
/dev/hdb1 281900* 237500 250000 none 14738* 14250 15000 none
st:~$
Slova LOGIN a UID budú nahradené prihlasovacím menom užívateľa a jeho identifikačným číslom. Hviezdičkami sú vyznačené prekročené parametre. V uvedenom príklade sú prekročené obidve hodnoty, t.j. veľkosť domáceho adresára udávaná v blokoch a aj počet zapísaných súborov.

Prihlasovacie mená užívateľov, ktorí prekračujú limity, sú uvedené tiež na stránke http://st.fri.uniza.sk/prekroc.html. Stránka je pravidelne aktualizovaná, v súčasnosti každých 15 min.

Prístup do domáceho adresára
je možný službami
Služby ssh, scp a sftp, keďže sa jedná o zabezpečené služby,  je možné používať z celého Internetu bez obmedzenia miesta. Upozorňujem, že prenos súborov službami scp a sftp je asi 4-razy pomalší ako službou FTP. Vzhľadom na to, že služba FTP posiela prihlasovacie údaje nezašifrované, je vhodná len na anonymný prístup k serveru (anonymous FTP), a preto na študentskom serveri nie je vôbec inštalovaná.

Služba Samba (prístup do domáceho adresára z prostredia Windows) je dovolená len zo sieti Fakulty riadenia a informatiky v Žiline, nie z Detašovaných pracovísk, z iných fakúlt, z Internátov apod.

Služba NFS (prístup do domáceho adresára z počítačov so systémom Linux, resp. UNIX) je dovolená len z vybraných počítačov za účelom zabezpečenia výučby predmetov v operačnom systéme Linux. O používaní budú študentov informovať príslušní učitelia.