5. Práca na stroji st.fri.uniza.sk

Interakvívna práca
alebo vzdialený prístup na server st.fri.uniza.sk je umožnený službou ssh, čo je zabezpečený prenos údajov medzi klientom a serverom. Klientom sa užívateľ prihlási na server, kde je mu umožnené pracovať v režime príkazový riadok priamo v prostredí operačného systému servera. To vyžaduje dobrú znalosť jeho príkazov. Služba ssh umožňuje prihlasovanie sa pomocou súkromného a verejného kľúča bez zadania hesla. Pre klientov prostredia systémov Windows a Unix (resp. Lunix) je možné si postup tvorby a použitia kľúčov pozrieť na stránke Autentikácia užívateľa verejným kľúčom.

V prostredí Windows je k dispozícii voľne širiteľný klient putty, ktorý je uložený na anonymous FTP FRIA na adrese ftp://fria.fri.uniza.sk/pub/win9x/SSH alebo na domovskej stránke projektu http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty. Balík putty obsahuje aj iné programy, nielen klienta služby ssh. Návod pre prácu s nimi je možné násť v subore putty.hlp. V prostredí Linuxu (resp. UNIXu) je k dispozícii klient ssh.

Elektronická pošta
Elektronickú poštu čítať je možné čítať protokolom POP3 alebo cez webmail
https://stwebmail.fri.uniza.sk/roundcube
Ako prihlasovacie meno a heslo sa zadávajú údaje používané na učebniach FRI, t.j. ako pri prihlásení sa do domény FRI.

Okrem WebMailu je možné poštu čítať priamo na stroji st.fri.uniza.sk v textovom režime systému Linux. Tam sú k dispozícii programy mutt (ver. 1.5.20) a alpine (ver. 2.00.), ktorý je prístupný aj pod menom svojho predchodcu pine. WebMail Horde4/IMP5 je bez ďalších nastavení kompatibilný s programom alpine, resp. pine. Návod, ako pracovať s programom alpine je možné si pozrieť tu.

Okrem webmailu Horde4/IMP5 je možné čítať poštu v prostredí Windows zo svojich osobných počítačov, napr. z Internátov alebo z domu, ľubovoľným poštovým klientom, ktorý podporuje zabezpečené protokoly POP3S (spojenie SSL - port 995, nie 110) alebo IMAPS (spojenie SSL - port 993, nie 143). Sú to napr. tieto programy:
Pošta sa odosiela cez poštový server, ktorý je priradený sieti, v ktorej sa odosieľateľ nachádza.  Napr. na Internátoch ŽU cez poštový server Internátov, v mieste bydliska cez poštový server poskytovateľa pripojenia do Internetu apod.  Žiadny server fakulty neprijíma k preprave poštu z cudzích sieti.

WWW stránky
Na stroji st.fri.uniza.sk beží WWW server apache., v súčasnosti verzia 2.2.16. K tvorbe vlastných WWW stránok je možné použiť jazyk PHP, verzia 5.3.3 a databázový systém PostgreSQL, verzia 8.4.8. V PHP je zapnutý bezpečný režim. Upozorňujem, že databázu Postgres môže užívateľ začať používať až po jej sprístupnení správcom.

Adresa WWW stránok študenta je
http://st.fri.uniza.sk/~LOGIN,
kde slovo LOGIN je nahradené prihlasovacím menom študenta na stroj st.fri.uniza.sk (čiže ako do domény FRI). Znak ~ (tilda, ASCII hodnota 126) označuje domáci WWW adresár užívateľa, t.j. public_html. V adrese musí byť znak tilda uvedený.

Stránky si môže užívateľ aktualizovať klientami scp alebo sftp, zo sieti FRI v Žiline aj z prostredia Windows, kde v domácom adresári (disk K:\st) je pre WWW stránky vyhradený podadresár public_html. Predpokladá sa, že prvý súbor bude mať jedno z mien
 index.html   index.cgi   index.pl   index.php   index.xhtml   index.htm
Najvhodnejším klientom pre aktualizáciu WWW stránok z prostredia Windows je program WinSCP, ktorého aktuálnu verziu je možné ho nájsť na jeho domovskej stránke http://winscp.sourceforge.net. Program umožňuje prenosy ako SCP, tak aj SFTP a dokáže aj konvertovať textové súbory z formátu Windows do formátu Unix a opačne. V priebehu inštalácie je možné si vybrať medzi ovladaním ako Total Commander alebo Windows Explorer.  Na učebniach FRI je zvolený interface Total Commander.

K aktualizácii WWW stránok je tiež možné použiť programy pscp a psftp z balíka putty, ale tie sa spúšťajú z príkazového riadku systému Windows. Balík programov putty je možné nájsť tiež na anonymous FTP FRIA a to na adrese ftp://fria.fri.uniza.sk/pub/win9x/SSH alebo na domovskej stránke projektu http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty. Návod ako pracovať s programami pscp a psftp je v helpu, t.j. v súbore putty.hlp.