1. Úvod

Od začiatku školského roka 2004/2005 je v prevádzke študentský server FRI, kde je zapísaným študentom vytvorený účet, na ktorý im je doručovaná elektronická pošta. Okrem toho si tam každý študent môže vytvoriť svoje vlastné WWW stránky.  Server bude v prevádzke po celý kalendárny rok a po ukončení zápisov do ďalšieho ročníka (t.j. asi v druhej polovine septembra) budú účty nezapísaných, resp. vylúčených, študentov bez upozornenia vymazané. Novoprijatým študentov budú účty automaticky vytvorené.

V súčasnosti sú k dispozícii tieto služby:
login
umožňuje prihlasovanie sa užívateľov z konzoly servera a pracovať v prostredí príkazového riadku
ssh
umožňuje zabezpečené vzdialené prihlasovanie sa užívateľov z iných systémov, napr. Windows alebo UNIX (Linux), za účelom práce v príkazovom riadku a zabezpečený prenos súborov z klienta na server a opačne protokolmi SCP (Secure Copy) a SFTP (Secure FTP)
pop3
umožňuje poštovému klientovi prenos uložených správ zo servera na lokálný disk, kde je možnosť ich lokálne spracovať; inštalovaný protokol POP3 je zabezpečený (POP3S - Secure POP3), nezabezpečená verzia je zablokovaná
imap
umožňuje čítanie elektronickej pošty užívateľov doručenú do ich schránky a prácu s poštou na serveri, t.j. mazanie, triedenie, prenášanie prečítaných správ do inej poštovej schránky apod.; inštalovaný protokol IMAP je zabezpečený (IMAPS - Secure IMAP), nezabezpečená verzia je zablokovaná
www
Web server, ktorý sprístupní študentmi vytvorené WWW stránky iným užívateľom; WWW stránky je možné vytvárať v jazyku PHP; v súčastnosti nie je implementovaný zabezpečený protokol HTTPS, pokiaľ by ho dajaká WWW aplikácia požadovala, bude systém na požiadanie rozšírený
PostgreSQL
databázový systém, ktorý môžu užívatelia po vytvorení prístupu administrátorom používať vo svojich WWW stránkach alebo k riešeniu iných úloh, napr. semestrálnych alebo záverečných prác
Samba (zdielanie diskov vo Windows sieti)
domáce adresáre študentov sú sprístupnené zo sieti FRI v Žiline a to zo všetkých klientov Windows, resp. z iných UNIX (Linux) počítačov, kde je naištalovaný klient systému Samba alebo Samba filesystém; v systémoch Windows je domáci adresár študenta na disku K: v adresári st; čiže plná cesta je K:\st
predpokladom automatického pripojenia disku K: je uspešné prihlásenie sa do domény FRI; pokiaľ užívateľ sa neprihlási do domény FRI, ale na počítači kde pracuje, sa používa automatické prideľovanie parametrov TCP/IP protokolu (t.j. DHCP server), môže sa k svojmu domácemu adresáru pripojiť ručne (pracovná skupina: FRI, meno počítača: st, resp. plné doménové meno st.fri.uniza.sk)
NFS (zdielanie diskov medzi počítačmi s operačným systémom UNIX, resp. Linux)
domáce adresáre študentov sú sprístupnené z niektorých linuxových počítačov FRI v Žiline, napr. FRIX alebo FRIOS; tieto počítače sa používajú vo výučbe niektorých predmetov a informácie o prístupe do domáceho adresára podá vyučujúci príslušného predmetu

Služby login, ssh (vrátane scp a sftp), pop3, imap a samba vyžadujú overenie užívateľa (prihlásenia sa do systému). Na stroji st.fri.uniza.sk sa používa rovnaké prihlasovacie meno a heslo ako do domény FRI (t.j. ako na učebniach a informačných paneloch fakulty).